ต้องการรับข่าวสาร

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ บริษัท อีฟ โรเช (ประเทศไทย) จำกัด (Yves Rocher (Thailand))


ที่ Yves Rocher (Thailand)
เราเคารพความเป็นส่วนตัวของท่านและให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่เราบริษัทมีกับท่านการเข้าชมเว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และข้อกำหนดและเงื่อนไข


นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
แจกแจงรูปแบบของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัททำการรวบรวมไว้ที่เว็บไซต์ของ Yves Rocher (Thailand) ปัจจุบันอยู่ที่ www.yvesrocher.co.th("ไซต์")ถึงวิธีการที่เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวกับผู้ที่เราอาจอนุญาตให้ใช้ข้อมูลร่วมด้วยนโยบายความเป็นส่วนตัว ยังได้ชี้แจงถึงมาตรการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล รวมทั้งวิธีการที่ท่านจะเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยและยังได้อธิบายถึงวิธีการที่ท่านได้ตกลง กับการให้ดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านหรือการตอบรับการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท


อนึ่ง โปรดสังเกตด้วยว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ใช้บังคับกับข้อมูลที่ให้ไว้แก่ Yves Rocher (Thailand) เท่านั้น ไม่ใช้กับข้อมูลหรือการสื่อสารอื่นใดที่อาจอ้างถึง Yves Rocher (Thailand) กล่าวคือการสื่อสารจากเคาน์เตอร์ของ Yves Rocher (Thailand) ที่อยู่ตามร้านค้าปลีกทั่วไป หากท่านเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทที่จัดไว้สำหรับภูมิภาคอื่น เช่น www.yves-rocher.com หรือเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นจากไซต์นี้ ท่านต้องปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้ฃ้อบังคับกับเว็บไซต์นั้น ๆ และบริษัทแนะนำการให้ท่านศึกษา นโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว


ข้อมูลที่รวบรวมและวิธีการใช้ข้อมูลดังกล่าว
ท่าน จะเป็นผู้เลือกให้ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ตัวอย่างเช่น หากท่านจะกรอกแบบสำรวจออนไลน์หรือลงทะเบียนผู้ใช้ เราอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลบางอย่าง เช่น ข้อมูลการติดต่อ (ชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์) กลุ่มอายุ เพศและสินค้า/เครื่องสำอางที่สนใจ ยี่ห้อและสินค้าที่คุณใช้ เพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผู้ใช้ที่จะลงทะเบียนที่เว็บไซต์ของเราจะต้องใส่ข้อมูล ชื่อผู้ใช้ อีเมล และพาสเวอร์ด เราอาจเชิญให้ท่านให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบำรุงรักษาผิวพรรณของท่าน เพื่อที่ทางเราจะสามารถให้บริการที่เหมาะสมกับท่านโดยเฉพาะ ในกรณีดังกล่าวเราจะเสนอโอกาสให้ท่านสามารถให้ความยินยอมในการดำเนินการกับ ข้อมูลดังกล่าวซึ่งตามกฎหมายฃองประเทศนี้แล้วอาจถือเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เราขอเรียนให้ท่านทราบว่าหากท่านไม่ให้ความยินยอมแล้ว เราจะไม่สามารถรวบรวมหรือใช้ข้อมูลดังกล่าว และเราจะไม่สามารถให้บริการที่เหมาะสมกับท่านโดยเฉพาะ หากไม่ต้องการให้บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน โปรดอย่าให้ข้อมูลดังกล่าว

อีเมล์การตลาด
หาก ท่านเลือกให้ข้อมูลไว้ Yves Rocher (Thailand) อาจใช้ข้อมูลดังกล่าวมาสร้างและส่งอีเมล์ถึงท่าน เช่น จดหมายข่าวการสำรวจหรือข้อความทางอีเมล์อื่น ๆ ที่มีข้อมูลผลิตภัณฑ์และการจัดกิจกรรมของบริษัท ข้อมูลพิเศษเกี่ยวกับเครื่องสำอางหรือการส่งเสริมการขาย ("อีเมล์") หากท่านเลือกรับและต่อมาไม่ประสงค์จะรับอีเมล์เหล่านี้อีก ให้ดูที่ข้อ"ทางเลือกของท่าน"ท่านอาจจะได้รับข่าวดีจาก Yves Rocher (Thailand) ผ่านอีเมล์หรือโทรศัพท์แม้ว่าท่านจะไม่ได้เลือกรับอีเมล์ก็ตาม หากท่านไม่ประสงค์จะรับเมล์หรือโทรศัพท์โดยตรง ให้ดูที่ ข้อ"ทางเลือกของท่าน"ข้างล่าง


การส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือ
ท่าน อาจจะเลือกให้ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์เพื่อสมัครรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ สินค้าและกิจกรรมพิเศษ เคล็ดลับเครื่องสำอาง และการส่งเสริมการขาย ("การส่งข้อความ") การรับข้อความ จาก Yves Rocher (Thailand) นั้นไม่มีค่าธรรมเนียม อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของท่านอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใน การส่งและรับข้อความและค่าบริการเครือข่าย รวมถึงค่าธรรมเนียมโดยปกติทั่วไปอื่นใด ที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เรียกเก็บ ในกรณีที่ท่านสมัครใช้บริการรับข้อมูลช่าวสารทางการส่งข้อความแต่ภายหลัง ตัดสินใจที่จะยกเลิกการรับข้อมูลทางการส่งข้อความดังกล่าว โปรดดูข้อความในส่วน "ทางเลือกของท่าน"ด้านล่าง


การสื่อสารกับท่าน
หากท่านเลือกให้ข้อมูลติดต่อไว้ บริษัทฯอาจจัดให้มีการส่ง การประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ โดยวิธีต่างๆ รวมถึงอีเมล์ เกี่ยวกับไซต์ หรืออาจจะติดต่อท่านเกี่ยวกับการขอรับบริการหรือคำถามด้านการบริการลูกค้า การติดต่อสื่อสารเหล่านี้จำเป็นต้องมีเพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน และเพื่อให้การบริการระดับสูงสุด Yves Rocher (Thailand) จัดให้มีเพื่อนำเสนอให้แก่ลูกค้าของตน


การบริการที่เหมาะสมกับผู้ใช้
บริษัทฯ อาจจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจัดหาบริการและรูปแบบการปรากฏของไซต์ ของบริษัทฯให้เหมาะสมกับการใช้บริการของท่าน ตัวอย่างเช่น บริษัทฯอาจจะแนะนำผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจโดยเฉพาะสำหรับท่าน


กิจกรรมพิเศษ แบบสอบถาม และแบบสำรวจ
ใน บางโอกาส Yves Rocher (Thailand) อาจจะจัดให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษ (เช่น การประกวด การแข่งขัน หรือการเสนออื่น ๆ) แบบสอบถาม และการสำรวจ ทั้งนี้อาจจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์พิเศษที่ใช้กับการส่งเสริมการขายเหล่านี้ ที่อธิบายถึงวิธีการประมวลผลข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ เราขอแนะนำให้ท่านทบทวนหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับสำหรับเรื่องดังกล่าวก่อนเข้าร่วม ตราบเท่าที่การจัดกิจกรรมพิเศษ การทำแบบสอบถาม หรือการทำสำรวจนั้น ๆ ไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับโดยเฉพาะใด ๆ ให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลยู่ภายใต้บังคับของนโยบายความเป็นส่วนตัว ฉบับนี้รวมถึงเจตนารมณ์ที่ตัวเอกสารนี้ให้ไว้


การจ้างงาน
หาก ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ เกี่ยวกับการจ้างงาน เช่น ประวัติส่วนตัว (resume) ของท่าน บริษัทฯจะถือข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ และจะใช้เฉพาะเพื่อพิจารณาโอกาสการจ้างงานสำหรับท่านทั้งในปัจจุบันหรือใน อนาคต และติดต่อท่านเกี่ยวกับการจ้างงานกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือเท่านั้น คำว่า “บริษัทในเครือ” หมายถึง บุคคลหรือบริษัทที่ควบคุม หรือถูกควบคุม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกับบริษัทฯ ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านหนึ่งตัวกลางหรือมากกว่า บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้สำหรับโอกาสการจ้างงานที่อาจมีขึ้นใน อนาคต เว้นแต่จะแจ้งให้บริษัททราบว่าท่านไม่ประสงค์จะให้บริษัทเก็บข้อมูลของท่าน ไว้อีกต่อไป


เทคโนโลยีที่ช่วยให้บริษัททราบถึงการที่ท่านเข้าเยี่ยมชมไชต์ของบริษัท
บริษัท ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูล (เช่น เว็บ รีเควซ, อินเตอร์เน็ต โปรโตคอล แอดเดรส, ชนิดของ เบราเซอร์, ภาษาของเบราเซอร์ วันและเวลาที่ท่านเรียกข้อมูล) เกี่ยวกับการที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชมไซต์ชองบริษัท และเพื่อเพิ่มความคุ้นเคยการรับรู้ในการเข้าชมของท่าน ตัวอย่างเช่น บริษัทจะเก็บ อินเตอร์เน็ต โปรโตคอล (ไอพี) แอดเดรส ที่บ่งบอกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของท่านซึ่งจะชี้จุดที่ท่านอยู่ได้ ในบางกรณี บริษัทจะใช้เทคโนโลยีนี้ร่วมกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับไซต์ เทคโนโลยีเหล่านี้จะให้ข้อมูลต่างๆ ได้ เช่นว่า ท่านเคยได้เยี่ยมชมไซต์ของบริษัทมาก่อนหรือไม่ และอาจจะช่วยให้ท่านเก็บรักษารูปแบบที่ปรากฏให้เป็นแบบที่ท่านชอบได้ เทคโนโลยีแต่ละตัวอธิบายไว้ข้างล่างนี้


เว็บบีคอนส์ และการเชื่อมต่อแบบติดตาม
เว็บ บีคอนส์ (หรืออาจรียกว่า เคลียร์กิฟท์ และ พิกเซล แท็กซ์) การเชื่อมต่อแบบติดตาม และ/หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันนี้ประกอบด้วยแถวรหัส 2-3 แถวและซ่อนตัวอยู่ในหน้าต่างๆของไซต์ของบริษัท มักจะใช้ร่วมกับคุกกี้ และผู้ใช้มักจะมองไม่เห็น เว็บบีคอนส์อาจส่งข้อมูลต่อไปยังบุคคลที่สาม เช่น ผู้ให้บริการของบริษัท และอาจใช้ติดตามการตอบรับของลูกค้าต่อการโฆษณาใดๆ เพื่อให้การโฆษณาแบบปฏิสัมพันธ์ได้เป้าหมายดีขึ้น และส่งเสริมการสนับสนุนและความสามารถในการใช้ของลูกค้า หากท่านปฏิเสธคุกกี้ส์ของบริษัท (ดูหัวข้อ "คุกกี้ส์ "ข้างล่าง) ย่อมเป็นการแสดงว่าท่านประสงค์จะป้องกันไม่ให้เว็บบีคอนส์ส่งต่อข้อมูลของ ท่าน ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวอาจจำกัดการใช้ลักษณะบางประการในการที่ท่านจะใช้เว็บของบริษัท


คุกกี้ส์
บราวเซอร์ คุกกี้ส์เป็นไฟล์ข้อมูลเล็กๆ ที่เก็บไว้บนฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ชองบริษัท แฟลชคุกกี้ส์ก็คล้ายกับบราวเซอร์คุกกี้ส์ แต่เก็บข้อมูลได้ซับซ้อนกว่า และเก็บไว้ในบราวเซอร์มากกว่าจะเก็บไว้ที่ฮาร์ดดิสก์ของท่าน ท่านสามารถมีโปรแกรมบราวเซอร์ของท่าน และ/หรือโปรแกรมเสริมสำหรับบราวเซอร์ เช่นแฟรช แจ้งให้ท่านทราบหรือปฏิเสธคุกกี้ส์โดยอัตโนมัติ หากท่านไม่ปฏิเสธไม่รับคุกกี้ส์ ท่านยังใช้เว็บต่อไปได้ แต่อาจถูกจำกัดการใช้คุณลักษณะบางอย่างในเว็บไซต์


ข้อมูลที่เราให้ผู้อื่นร่วมใช้ด้วย และที่ใช้ข้อมูลร่วมกับเรา
บริษัท จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้บุคคลภายนอกใช้ทำการตลาดผลิตภัณฑ์หรือ บริการของตนโดยที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในหมวด "การโอนธุรกิจ"ด้านล่างนี้ นอกจากนั้น บริษัทจะไม่ขายหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เข้าเยี่ยมชมไซต์ของ บริษัท เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในที่นี้


บุคคลภายนอก
No message defined in Intl th_TH files for label Privacy.Menu17.Content1.
นอกจากนั้น ในบางกรณี อาจจะมีการเสนอโอกาสให้ท่านยินยอมต่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านร่วมกับบุคคลภายนอก เช่นการเป็นผู้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมพิเศษหรือการส่งเสริการขาย หากท่านยินยอม บริษัทจะใช้ข้อมูลท่านร่วมกับบุคคลภายนอกดังกล่าว และบุคคลภายนอกนั้นจะใช้ข้อมูลที่ท่านให้เพื่อวัตถุประสงค์และตามนโยบายขอตนได้


การโอนธุรกิจ
ขณะ ที่บริษัทดำเนินการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องนั้น บริษัทอาจจำหน่ายสินทรัพย์บางอย่างของตน ในธุรกรรมดังกล่าวข้อมูลของผู้ใช้ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลโดยทั่วไปจัดเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจที่โอนไปด้วย และ โดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไซต์ ท่านยินยอมให้มีการโอนข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลดังกล่าวในกรณีเช่นนี้ ท่านจะเลือกไม่ต้องโอนข้อมูลของท่านเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจก็ได้ โดยติดต่อบริษัทตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ"ทางเลือกของท่าน"


การปฏิบัติตามกฎหมาย
บริษัท อาจจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ กระบวนการทางกฎหมาย หรือการร้องขอของรัฐบาลใดๆก็ได้ นอกจากนั้น จะเปิดเผยข้อมูลใดๆเมื่อจำเป็นต่อการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย การสูญเสียทางการเงิน หรือในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่เป็นที่น่าสงสัยหรือที่ผิดกฎหมาย


การโอนข้อมูลไปยังประเทศอื่น
บริษัท ในเครือ กลุ่มบริษัท Yves Rocher และบุคคลภายนอกซึ่งอาจจะได้รับขัอมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และฐานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ จะต้องอยู่ในประเทศไทยและประเทศจีน และประเทศอื่น ซึ่งอาจจะไม่รับประกันการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับเดียวกับประเทศที่ ท่านอยู่ บริษัทในเครือ กลุ่มบริษัท Yves Rocher และบุคคลภายนอกซึ่งรับข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องปฏิบัติตามคำรับรองความเป็นส่วนตัว ที่ให้ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม Yves Rocher ไม่สามารถที่จะเสนอสิทธิพิเศษจากเว็บไซต์ของ Yves Rocher (Thailand) ต่อท่าน หากท่านไม่ได้ให้ความยินยอมในการส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านไปยังจีน และประเทศอื่น ซึ่งอาจจะไม่รับประกันการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับเดียวกับประเทศที่ ท่านอยู่ หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ไซต์ Yves Rocher (Thailand) ไว้แล้ว และต่อมาไม่ประสงค์จะยินยอมให้โอนข้อมูลดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในข้อนี้ โปรดติดต่อบริษัทตามที่กำหนดไว้ในหมวด"ทางเลือกของท่าน"ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้


ความเป็นส่วนตัวของเด็ก และเยาวชน
หาก ท่านอายุต่ำกว่า 15 ปี จะเข้าค้นดูไซต์นี้ก็ได้ แต่ไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท ตัวอย่างเช่น ท่านจะลงทะเบียนหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ไม่ได้ ไซต์นี้ไม่ได้ออกแบบสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และหากบริษัททราบ บริษัทจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี หากบริษัทมาทราบภายหลังว่า บริษัทได้เก็บข้อมูลของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ไว้ที่ไซต์ ก็จะลบข้อมูลนั้นออกจากทะเบียน


วิธีปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ใช้การป้องกันที่เหมาะสมกับไซต์นี้ เพื่อคุ้มครองการเปิดเผย การใช้ การแก้ไข หรือการทำลายที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้แก่ไซต์ หากมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้ สามารถส่งอีเมล์ไปที่pr@yvesrocher.co.th


การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวให้เข้ากับสภาพการณ์ปัจจุบัน บริษัท อาจจะปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว หากบริษัทตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ จะขึ้นนโยบายที่ได้รับการปรับปรุงแล้วไว้ที่เว็บไซต์นี้ ขอให้ท่านศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว โปรดดูวันที่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับที่มุมบนของหน้าเว็บ


การปรับข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน
ท่านสามารถตรวจสอบ เปลี่ยนแปลง หรือแจ้งขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกได้ โดย"คลิกที่นี่"หรือส่งอีเมล์ไปที่ pr@yvesrocher.co.th


การเลือกและการจัดการทางเลือกแบบที่ชอบ
ท่าน สามารถเลือกที่จะรับหรือไม่รับอีเมล์จากบริษัทก็ได้ จะเปลี่ยนการเลือกเกี่ยวกับอีเมล์เมื่อใดก็ได้ โดยคลิกที่"ไม่รับ"(Unsubscribe) ด้านล่างอีเมล์แต่ละฉบับที่ได้รับจากบริษัท หรือส่งอีเมล์ที่บริษัทได้ที่ pr@yvesrocher.co.th ท่านสามารถแจ้งบอกเลิกการรับข้อความทางโทรศัพท์มือถือ หรือไม่รับการติดต่อทางไปรษณีย์หรือทางโทรศัพท์ได้โดยส่งอีเมล์ไปที่ pr@yvesrocher.co.th โดยระบุความประสงค์ของท่าน นอกจากนั้น หากท่านมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงทางเลือกของท่าน เช่น ในส่วนที่เกี่ยวกับ การโอนกิจการ หรือการโอนข้อมูลในส่วนที่แจงไว้ในเรื่อง การโอนข้อมูลไปยังประเทศอื่น หรือเรื่องการประมวลข้อมูลที่ละเอียดอ่อนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ ข้อมูลที่รวบรวมและวิธีการใช้ข้อมูลดังกล่าว กรุณาติดต่อเราที่ pr@yvesrocher.co.th โดยเราขอเรียนให้ท่านทราบว่าหากท่านถอนการให้ความยินยอมในขั้นตอนและ/หรือ การโอนใดๆ ทางเราจะไม่สามารถมอบสิทธิประโยชน์ของ Yves Rocher (Thailand) และจะลบข้อมูลส่วนตัวของท่านหากนั่นเป็นความประสงค์ของท่าน


ผู้ควบคุมข้อมูล/ผู้ประมวลผลข้อมูล
ไฮเปอร์ลิงค์ของ Yves Rocher (Thailand) จะทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้แก่ทางบริษัท Yves Rocher ประเทศจีน จะเป็นผู้ประมวลข้อมูลที่ได้รับอนุญาตของ Yves Rocher (Thailand) จะเป็นผู้เก็บ เป็นแม่ข่าย และประมวลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแทน Yves Rocher (Thailand)


ความคิดเห็น
บริษัท ได้ใช้มาตรการในระดับสูงเพื่อให้แน่ใจได้ว่าการเข้าเยี่ยมชมไซต์บริษัทของ ท่านเป็นประสบการณ์ที่ดี เราเคารพในความเป็นส่วนตัวของท่าน หากท่านมีปัญหา ข้อคิดเห็น หรือความสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติในเรื่องความเป็นส่วนตัว โปรดติดต่อบริษัททางอีเมล์ที่ pr@yvesrocher.co.th